Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

Klienci indywidualni

Dla Klientów indywidualnych Kancelaria świadczy usługi prawne w szczególności w zakresie:

Prawa cywilnego

 • odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot
 • o zapłatę
 • o uchylenie wyroku sądu polubownego
 • o zniesienie współwłasności
 • o naruszenie posiadania
 • o wydanie rzeczy
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o zachowek
 • o ustalenie istnienia stosunku prawnego
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o odwołanie oświadczenia woli
 • o dział spadku
 • o zniesienie współwłasności
 • opracowywanie projektów umów / analizę umów
 • dochodzenie praw konsumenckich, w tym: żądanie obniżenia ceny wadliwego towaru, jego wymiany, odstąpienie od umowy sprzedaży, rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy, inne
 • o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy
 • o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości
 • o zasiedzenie nieruchomości
 • o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli
 • o wydanie lokalu
 • o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną
 • skarga w trybie wyborczym
 • oraz wiele innych…

 

Prawa karnego

 • obrony w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, w tym na etapie postępowania odwoławczego, zarówno przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym;
 • pomoc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym (tzw. sprawy aresztowe), skazanym odbywającym kary pozbawienia wolności
 • pomoc w sporządzeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz dalsza reprezentacja osób pokrzywdzonych w toku postępowania w charakterze oskarżycieli posiłkowych
 • reprezentowanie w postępowaniu karnym innych niż podejrzani
 • jazda po alkoholu
 • skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów (blokada alkoholowa)
 • dozór elektroniczny

 

Prawa rodzinnego

 • o rozwód (kliknij i czytaj więcej)
 • o separację
 • o alimenty, w tym o ustalenie, podwyższenie i obniżenie alimentów – alimenty na dzieci, a także na małżonka, który znalazł się po rozwodzie w niedostatku, czy też jego sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu
 • sprawy rodzinne
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka / zmiany miejsca pobytu dziecka
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • podział majątku wspólnego po rozwodzie i zniesienie współwłasności
 • o ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa
 • o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka / wydanie dowodu osobistego / inne
 • o rozdzielność majątkową / w tym rozdzielność majątkową z datą wsteczną
 • o ubezwłasnowolnienie
 • o przyczynienie się do zaspokojenia potrzeb rodziny
 • oraz wiele innych…

 

Prawa pracy

 • o odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy
 • o przywrócenie do pracy
 • o rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o wypadki przy pracy
 • o rozliczenie delegacji, diety, ryczałtu, zwrot kosztów dojazdu na delegację (8)
 • o mobbing
 • dyskryminacje
 • o wydanie / sprostowanie świadectwa pracy
 • o naruszenie zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
 • o zadośćuczynienie i nakazanie przeprosin
 • o zapłatę zaległego wynagrodzenia
 • oraz wiele innych…

 

Prawa gospodarczego

 • zakładanie spółek
 • stała obsługa podmiotów gospodarczych, w tym wytaczanie powództw
 • pozywanie członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych
 • prowadzenie likwidacji oraz upadłości podmiotów gospodarczych, w tym tzw. upadłość konsumencka
 • oraz wiele innych…

 

Sprawy odszkodowawcze:

 • odszkodowania za szkody wyrządzone na sobie
 • odszkodowania za szkody wyrządzone w mieniu
 • odszkodowania za szkody komunikacyjne
 • odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej
 • odszkodowania z polisy OC, inne niż szkody komunikacyjne
 • oraz wiele innych…