Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

Rozwód Częstochowa

Kancelaria Adwokacka Adriana Nowickiego zapewnia pomoc w zakresie przeprowadzenia sprawy rozwodowej.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
Postępowania rozwodowe należą do właściwości Sadów Okręgowych, a posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Opłata od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł- osoby z trudną sytuacją materialną mogą ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek w tym zakresie można złożyć wraz z pozwem rozwodowym.  Jeśli szukasz adwokat Częstochowa, to zapraszam do siebie na pewno pomogę.
Należy pamiętać, iż Sąd orzeknie także rozwód w przypadku, gdy jedna ze stron nie stawia się na wyznaczony termin rozprawy. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W wyroku sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.
Kwestę alimentów rozstrzyga art. 60 k.r.o., który stanowi, iż małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.
Po rozwodzie istnieje również możliwość powrócenia do dawnego nazwiska. Mamy na to 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku. W tym celu najlepiej skontaktować się z właściwym prawnikiem.
Katalog stron internetowych