Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

Odszkodowania Częstochowa

Prawnik w Częstochowie Adrian Nowicki świadczy pomoc prawną w zakresie odzyskania dla Ciebie należnego odszkodowania.  Odszkodowanie może być zasądzone np. z tytułu: wypadku komunikacyjnego, zwrotu poniesionych wydatków w związku z podjętym leczeniem, uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, uszkodzonego lub skradzionego mienia, a także w wielu innych sytuacjach.
Adwokat w Częstochowie Adrian Nowicki prowadzi sprawy zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniem przed sądem.
W celu uzyskania odszkodowania w przypadku, gdy etap przedsądowy nie przyniesie pożądanego rezultatu, należy wystąpić z powództwem cywilnym o zapłatę. Sądem właściwym, jeżeli chcemy wytoczyć powództwo przeciwko ubezpieczycielowi jest sąd właściwy dla siedziby zakładu ubezpieczeń lub sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby. Opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu spory, czyli kwoty jaką chcesz otrzymać,  ale opłata nie może być mniejsza niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł. Oczywiście można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych.
Należy pamiętać, iż każde roszczenie ulega przedawnieniu. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.
W celu uzyskania należnego odszkodowania skontaktuj się z Kancelaria Adwokacką Adriana Nowickiego w Częstochowie.