Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Kontakty rodzica z dzieckiem są przedmiotem regulacji art. 113 kro., który stanowi, że
niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek
utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności
przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego
stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji,
korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków
komunikacji elektronicznej. Art. 113  1  § 1 kro stanowi, że jeżeli dziecko przebywa stale u
jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich
rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne
życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek?
Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny) w którym dziecko ma miejsce
zamieszkania lub zwykłego pobyty.

Jaka jest opłata od wniosku?
Wniosek podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Jak można określić zakres kontaktów?
Kontakty mogą być uregulowane bardzo różnie, poczynając od kontaktu realizowanego w
miejscu zamieszania dziecka, aż po prawo do zabierania dziecka do własnego miejsca
zamieszkania połączonego z noclegiem dziecka.

Co w przypadku sporu rodziców co do zakresu kontaktów?
Jeżeli rodzice dziecka nie potrafią się porozumieć, Sąd rozstrzygający sprawę zazwyczaj
powołuje Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów składający się z psychologów i
psychiatrów, którzy wydają opinię i propozycję sposobu realizacji kontaktów. Często, taka
opinia jest dla Sądu decydująca.

Czy zdanie dziecka może mieć znaczenie?
Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój
umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Sąd stosownie do okoliczności,
rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i
rozsądne życzenia.

Czy można odwołać się od orzeczenia o kontaktach?
Po wydaniu wyroku, jeżeli jesteśmy z niego niezadowoleni mamy 7 dni na złożenie wniosku
o jego uzasadnienie. Po otrzymaniu uzasadnienia w terminie 14 dni możemy wnieść apelację
do sądy wyższej instancji.

Co zrobić, jeżeli pomimo wyroku, jeden z rodziców utrudnia realizację kontaktów?
Z pomocą przychodzi nam art. 598 15 k.p.c., który stanowi, że jeżeli osoba, pod której pieczą
dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z
orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie
kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi
jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej
sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Odnosi się to także do rodzica, który jest zobowiązany do odbycia kontaktu z dzieckiem.
Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano,
narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed
mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie
nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko
pozostaje

Kancelaria Adwokacka Adriana Nowickiego z Częstochowy pomaga sądownie ustalić
kontakty z dzieckiem. Zachęcamy do kontaktu.